Så bildas urin

En människa som är frisk person kissar mellan en till tre liter per dygn. Njurarnas viktigaste uppgift är att bilda urin och därmed göra sig av med restprodukter som kroppen inte behöver, exempelvis urinämne och gallfärgämnen.

Urinen innehåller ”avfall” i form av bland annat gifter, läkemedelsrester och slaggämnen som bildas från maten vi äter. Om njurfunktionen rubbas stiger halterna av slaggämnen i kroppen vilket leder till urinförgiftning, uremi.

”Njurarnas viktigaste funktioner i samband med urinutsöndringen är att

  • stabilisera extracellulärvätskans osmolaritet och volym
  • avlägsna avfallsämnen från blodet och utsöndra dem med urinen
  • avlägsna främmande ämnen från blodet och utsöndra dem med urinen
  • reglera koncentrationen av de flesta jonerna i extracellulärvätskan
  • bidra till kroppens syra-basbalans genom att variera urinutsöndringen av vätejoner (H+) och vätekarbonatjoner (HCO3) ”

Njurarna hjälper till att reglera blodtrycket. Vattennivån i kroppen måste regleras. Den får inte bli för hög, det kan leda till högt blodtryck, svullnad och problem med andningen. Njurarna balanserar nivån genom att producera urin i lämplig mängd. Urinen bildas i njurarna och leds ut ur kroppen genom urinvägarna.

Njurartären, njurvenen, lymfkärl och urinledaren går genom ingången till njuren, njurhilus, som vetter mot kotpelaren.
Binjurarna, som är ett rent endokrint organ, ligger som hattar på ovansidan av njurarna. Njurarna består av en yttre, rödaktig och småkorning njurbark och en inre, strimmig njurmärg.

Njurmärgen innehåller 10 – 15 lober, pyramider, som var och en har en bred bas ut mot barken, och en spets, njurpapillen, som slutar längst ned i märgen.
Njurpapillerna har många små öppningar genom vilka tunna rör löper ut i njurbäckenet, som är den första delen av urinvägarna.

Urin produceras genom dessa tre grundläggande processer:

Filtration – filtrationen av vätska från glomeruluskapillärerna till Bowmans rum. Det är en mycket omfattande process. På bara 20 minuter har de två njurarna tillsammans filtrerat en plasmamängd som motsvarar hela kroppens plasmavolym. På ett dygn bildar njurarna hos en vuxen människa omkring 180 liter filtrat.

Reabsorption – när plasmafiltratet strömmar genom tubulussystemet återvinner kroppen det mesta av den filtrerade ämnesmängden. Det sker genom transport från njurtubuli till de peritubulära kapillärerna som omger tubulussystemet. Detta kallar man för en reabsortion. I filtationspriocessen är både avfallsämnen och nyttiga ämnen blandade, men när de reabsorberas så tas det mesta vattnet och näringsämnena till vara på och det onyttiga hålls kvar i tubulossystemet för att sedan utsöndras med urinen.
Tubulussystemets funktion är att omvandla de 180 liter primärurin som bildas per dygn till ca 1,5 liter färdig urin.
Den färdiga urinen består huvudsakligen av vatten, avfallsämnen från ämnesomsättningen och överskott av joner.

Primärurinen omvandlas till färdig urin genom

  • Reabsorption och sekretion. Sekretion – urinutsöndringen av vissa substanser kan ökas utöver den mängd som filtreras. Det sker genom att substanserna transporteras från de peritubulära kapillärerna till tubulussystemets hålrum.

”Primärurin bildas i njurkroppen i och med att plasma filtreras ut från blodet i kapillärnystanet (Hi) (glomerulus) till Bowmans kapsel (B). Primärurinen förs till proximal tubulus (PT). Här förändras primärurinens sammansättning genom aktiv (energikrävande) transport. Socker och proteiner reabsorberas ur primärurinen redan i början av proximal tubulus.  I Henles slynga (H) koncentreras urinen genom att vatten förs över till kapillärnätverket, som omges slyngorna. Urinen blir emellertid åter utspädd när den i Henles slyngas uppåtförande del närmar sig distal tubulus (DT). Distal tubulus och samlingsrören (CT) reglerar urinens sammansättning och mängd allt efter behov.”

Hos mig som örtterapeut kan du få tips och råd på örter och andra sätt när det gäller kisseriet eller att avgifta njurarna till exempel. Maskros och basilika är två mycket verksamma örter och det finns många fler. Gua sha för detox är också ett intressant alternativ. Välkommen att höra av dig!

 

Referenser: Bok: Sand Olav, Sjaastad V Oystein, Haug Egil, Bjålie G Jan, (2007) Människokroppen (2nd edition), Liber AB s.454–455

Internet:

Njurförbundet- njurarnas uppgift. http://njurforbundet.se/om-dina-njurar/det-gor-njurarna/ (hämtat den 10 april 2019)

Johanna Brydolf, 1177 Vårdguiden, nationella redaktionen. 2010. Njurar och urinvägar. https://www.1177.se/gotland/liv–halsa/sa-fungerar-kroppen/njurar-och-urinvagar/ (hämtat den 10 april 2019)

Citat Solunetti lexikon. Urinbildning. http://www.solunetti.fi/se/histologia/kaavakuva_1/  ( hämtat den 10 april 2019)